Egor Simonov

Giám đốc,

Phó Chủ tịch Mạng lưới quốc tế Rusatom.


Richard Supriyadi

Giám đốc phát triển kinh doanh.


Leonid Kharkovskiy

Giám đốc marketing.


Oleg Karezin

Giám đốc điều hành.


Arkady Karneev

Giám đốc truyền thông.